Súkromie

Nezabudnite si prečítať naše cookie a zásady ochrany osobných údajov, aby ste sa dozvedeli viac o tom, čo sú cookies a ako a prečo ich používame.

Zásady ochrany osobných údajov


1. Úvod

1.1. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, ako spoločnosť House Tech Ads využíva osobné údaje klienta (definované nižšie), poskytuje prístup a pomoc prostredníctvom našej platformy cez softvér, rozhranie API (aplikačné programové rozhranie), technológie, produkty a/alebo funkcie („Služba“). V priebehu poskytovania služieb sa spoločnosť musí riadiť zákonmi v jurisdikciách, v ktorých spoločnosť pôsobí, a aby sa zlepšili služby, spoločnosť musí zhromažďovať a uschovávať osobné informácie o klientovi. Spoločnosť spravidla nikdy nezverejňuje žiadne osobné informácie o našich zákazníkoch neprepojeným tretím stranám, s výnimkou prípadov uvedených nižšie.
1.2. Spoločnosť môže tieto Zásady ochrany osobných údajov kedykoľvek aktualizovať zverejnením zmenenej verzie na tejto stránke vrátane dátumu účinnosti zmenenej verzie.
1.3. Spoločnosť oznamuje všetky podstatné zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov prostredníctvom e-mailu.

2. Vymedzenie pojmov

Osobné údaje

Pojem „osobné údaje“, ako ho používame, znamená všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ako je meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, online identifikátor alebo jeden či viac faktorov špecifických pre fyzickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu vás ako fyzickej osoby. 

3. Zber osobných údajov

3.1. Spoločnosť zhromažďuje, spracováva a ukladá osobné údaje, ktoré od vás získa prostredníctvom použitia Služby alebo v prípade, že klient dal k tomu súhlas.
3.2. Tieto osobné údaje môžu obsahovať kontaktné údaje, kópie identifikačnej dokumentácie poskytnuté klientom alebo získané z verejne prístupných databáz, identifikačné číslo dokladu totožnosti, ako aj informácie týkajúce sa zariadení alebo internetových služieb (ako je adresa IP a číslo MAC).Spoločnosť zhromažďuje informácie poskytované počas procesu registrácie, ktorý môže byť ukončeným, neúplným alebo prerušeným procesom.
3.3. Spoločnosť zhromažďuje, používa, ukladá a prevádza osobné údaje, ktoré môžu zahŕňať:
(i) Pôsobenie v Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „EHP“).
(ii) Spoločnosť zhromažďuje, ukladá a spracúva osobné informácie v súlade s najlepšími postupmi zberu údajov v EÚ, vrátane GDPR [NARIADENIE o všeobecnom nariadení o ochrane údajov – (EÚ) 679/2016].
(iii) Typy klientov definované v PRÍLOHE A.

4. Zber a uchovávanie údajov mimo EÚ

4.1. Ako je uvedené vyššie, spoločnosť môže zhromažďovať osobné údaje od zákazníkov so sídlom v EHP. S cieľom uľahčiť poskytovanie služieb zákazníkom, ktorí sa nachádzajú v EHP, spoločnosť požaduje výslovný súhlas s prenosom osobných údajov z EHP mimo tejto oblasti. Ak je klient fyzická osoba so sídlom v EHP a odmietne s takýmto prevodom súhlasiť, nebude môcť ďalej využívať služby spoločnosti.
4.2. Klient bude mať možnosť vyberať aktíva; všetky ostatné funkcie však budú deaktivované.

5. Použitie osobných údajov

5.1. Spoločnosť používa osobné údaje na komunikáciu s klientom a na správu, doručovanie, zlepšovanie a personalizáciu Služby. Spoločnosť môže tiež generovať generické údaje z akýchkoľvek zozbieraných osobných údajov a používať ich na svoje účely.
5.2. Spoločnosť môže tieto údaje použiť aj na komunikáciu s vami v súvislosti s inými produktmi alebo službami ponúkanými spoločnosťou alebo jej partnermi. Spoločnosť nezdieľa osobné údaje s tretími stranami (inými ako partnermi v súvislosti s ich službami) s výnimkou prípadov, keď klient dal súhlas a ako je podrobnejšie uvedené nižšie.

6. Spoločnosť môže zdieľať osobné údaje klienta s tretími stranami:

6.1. Ak spoločnosť považuje toto zdieľanie za potrebné, je potrebné vynútiť dodržiavanie Zmluvných podmienok;
6.2. Súlad s postupom vládnych inštitúcií vrátane regulačných orgánov, orgánov činných v trestnom konaní alebo súdnych orgánov;
6.3. Tretím stranám, ktoré poskytujú služby spoločnosti (napríklad administratívne alebo technické služby;
6.4. v súvislosti s predajom alebo prevodom nášho podniku alebo akejkoľvek jeho časti.
6.5. Spoločnosť okrem toho zaviedla medzinárodné normy, aby zabránila praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu a obchádzaniu obchodných a hospodárskych sankcií, a uplatňuje konečné pravidlá a nariadenia, ktoré môžu vyžadovať, aby sme u našich zákazníkov vykonali povinnú starostlivosť (due diligence).
6.6. To môže zahŕňať použitie údajov od poskytovateľov a služieb tretích strán, na ktoré budeme krížovo odkazovať s vašimi osobnými údajmi.

7. Uchovávanie osobných údajov

7.1. Údaje, ktoré spoločnosť zhromažďuje od klienta, sa môžu prenášať a ukladať v mieste určenia mimo EÚ.
7.2. Spracovávať ho môžu aj pracovníci mimo EÚ, ktorí pracujú pre spoločnosť alebo pre jedného z dodávateľov spoločnosti. Poskytnutím osobných údajov klienta súhlasí klient s týmto prenosom, uložením alebo spracovaním, s výnimkou zákazníkov so sídlom v EHP, ako je uvedené vyššie.
7.3. Všetky informácie, ktoré nám poskytnete, sú uložené na cloudových serveroch spoločnosti alebo tretích strán.

8. Prístup ku osobným údajom a ich oprava

8.1. Klient má právo na požiadanie získať kópiu osobných údajov a ubezpečiť sa, že informácie, ktoré má spoločnosť o klientovi, sú presné a aktuálne.
8.2. Ak sú niektoré z osobných údajov nepresné, klient môže požiadať o aktualizáciu informácií. Klient môže tiež požiadať o vymazanie osobných údajov s výnimkou, keď za určitých okolností ako je súlad so zákonmi alebo právnymi účelmi, môže spoločnosť žiadosť o vymazanie klienta odmietnuť. Ak požadujete prístup k údajom, ich opravu alebo odstránenie, kontaktujte spoločnosť.
8.3. V reakcii na žiadosť o prístup k údajom, opravu alebo vymazanie spoločnosť overí totožnosť žiadajúcej strany, aby sa ubezpečila, že je pre túto žiadosť právne oprávnená. Spoločnosť si kladie za cieľ reagovať na tieto žiadosti bezplatne, vyhradzuje si však právo účtovať klientovi primeraný poplatok v prípade opakovanej alebo obťažnej žiadosti.

9. Marketing

9.1. Spoločnosť môže poskytovať informácie o spoločnosti, propagačné akcie a informácie týkajúce sa našich poskytovaných produktov a služieb. Spoločnosť môže zdieľať osobné údaje s tretími stranami, aby im pomohla s marketingovými a propagačnými projektmi alebo odoslaním marketingovej komunikácie. Použitím našich služieb klient prijíma tieto Zásady ochrany osobných údajov a súhlasí s prijímaním takýchto marketingových oznámení.
9.2. Zákazníci sa môžu z odberu týchto marketingových komunikácií kedykoľvek odhlásiť. Ak si neželáte dostávať tieto oznámenia, pošlite e-mail na contact [at] houstechads.com.
9.3. V prípade komunikácií týkajúcich sa produktov, ako sú aktualizácie zásad/podmienok a prevádzkové oznámenia, sa klient nebude môcť rozhodnúť pre odhlásenie sa z odberu prijímania takýchto informácií.

10. Bezpečnosť informácií

Spoločnosť sa snaží chrániť klientov pred neoprávneným prístupom, zmenou, zverejnením alebo zničením osobných údajov, ktoré spoločnosť zhromažďuje a ukladá. Spoločnosť prijíma rôzne opatrenia na zabezpečenie informačnej bezpečnosti, vrátane šifrovania komunikácie pomocou SSL; vyžaduje dvojfaktorové overenie pre všetky relácie; vykonáva pravidelné kontroly našich postupov zhromažďovania, uchovávania a spracovania osobných údajov; a poskytuje len obmedzený prístup k osobným údajom klienta na základe nevyhnutnosti pre našich zamestnancov a predajcov, ktorí podliehajú prísnym zmluvným povinnostiam mlčanlivosti.

11. Kontaktovanie spoločnosti v súvislosti s ochranou súkromia

Ak má klient akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov alebo použitia osobných údajov, kontaktujte spoločnosť zaslaním e-mailu na nasledujúcu adresu privacy [at] houstechads.com s predmetom „ŽIADOSŤ V SÚVISLOSTI SO SÚKROMÍM“.

12. Zmeny Zásad ochrany osobných údajov

Všetky budúce zmeny Zásad ochrany osobných údajov spoločnosti sa zverejnia na tejto webovej stránke spoločnosti a v prípade potreby spoločnosť upovedomí klienta e-mailom.


PRÍLOHA A

Pojmové vymedzenie klientov:

1. Individuálni klienti:

E-mailová adresa

Mobilné telefónne číslo

Celé meno (vrátane predchádzajúceho mena a mena v miestnom jazyku)

Národnosť

Číslo pasu alebo identifikačné číslo štátom vydaného dokladu totožnosti

Dátum narodenia („DN“)

Doklad totožnosti (napr. cestovný pas, vodičský preukaz alebo občiansky preukaz)

Adresa bydliska

Dôkaz o pobyte

Ďalšie osobné údaje alebo dokumentácia podľa uváženia nášho tímu pre dodržiavanie predpisov

2. Firemní klienti:

Obchodné meno spoločnosti (vrátane obchodného mena v miestnom jazyku)

Informácie o registrácii/založení

Úplné meno všetkých skutočných vlastníkov, riaditeľov a zákonných zástupcov

Adresa (hlavné miesto podnikania a/alebo iné fyzické adresy)

Dôkaz o právnej existencii

Opis podnikania

Percentuálny podiel vlastníctva pre individuálnych/firemných vlastníkov

Kontaktné informácie vlastníkov, riaditeľov a výkonného manažmentu (podľa potreby)

Doklad totožnosti (napr. cestovný pas, vodičský preukaz alebo občiansky preukaz) pre skutočného individuálneho vlastníka výhod inštitucionálnej zákazníckej entity

Osobné údaje skutočného individuálneho vlastníka výhod inštitucionálnej zákazníckej entity každého subjektu (podrobnosti o tom, ktoré osobné údaje zhromažďujeme pre jednotlivcov, nájdete v časti „Individuálny zákazník“ vyššie)

Zdroj bohatstva

Dôležitý oznam

Návštevou tejto stránky potvrdzujete, že ste starší ako 19 rokov, a dávate nám súhlas na nastavenie súborov cookie. Súbory cookie používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania, na zobrazovanie personalizovaných reklám alebo obsahu a na analýzu návštevnosti. Čítajte viac