Obchodné podmienky

Chceme, aby každý hráč, ktorý navštívil našu stránku, aby čo najviac z nášho on-line hier. Všetci sme sa opýtať je to, že ste prečítali podmienky naše stránky a rešpektovanie našich požiadaviek.

Zmluvné podmienky

House Tech Ads (ďalej len „Poskytovateľ služieb“) poskytuje marketingové služby obchodným klientom. Tieto Zmluvné podmienky sa vzťahujú na poskytovanie služieb poskytovateľom pre svojich klientov.

1. Pojmy a interpretácia

1.1 „Návrh“ znamená zmluvu uzavretú medzi Poskytovateľom služby a Klientom, ktorou sa bude riadiť poskytovanie Služieb.
1.1.1. „Pracovný deň“ znamená každý deň (okrem soboty alebo nedele), kedy sú bežné banky otvorené pre celý rad svojich bežných operácií v Spojenom kráľovstve.
1.1.2. „Klient“ znamená stranu, ktorá poskytuje Služby od Poskytovateľa služieb a ktorá bude uvedená v Zmluve;
1.1.3. „Dátum začatia“ znamená dátum, kedy sa začne poskytovať Služba, ako je definované v Zmluve;
1.1.4. „Dôverné informácie“ znamenajú vo vzťahu k jednej zo strán informácie, ktoré druhá strana sprístupní alebo uvedie k dispozícii druhej strane na základe alebo v súvislosti so Zmluvou ohľadom podnikania alebo záležitostí jednej zo strán s cieľom zahrnúť informácie týkajúce sa (vrátane identity) klientov ktorejkoľvek strany. (či už ústne alebo písomne alebo na akomkoľvek inom médiu a bez ohľadu na to, či sú informácie výslovne uvedené ako dôverné alebo sú tak označené);
1.1.5. „Právne predpisy o ochrane údajov“ znamenajú GDPR a všetky vnútroštátne vykonávacie zákony, nariadenia a sekundárne právne predpisy v Spojenom kráľovstve, ktoré sa môžu príležitostne meniť, doplniť alebo aktualizovať, a tiež (ii) všetky následné právne predpisy v súvislosti s GDPR alebo Zákonom o ochrane údajov z roku 1998;
1.1.6. „Poplatky“ znamenajú sumy splatné na základe Zmluvy od Klienta pre Poskytovateľa služieb, ako je uvedené v Zmluve;
1.1.7. „GDPR“ označuje Všeobecné nariadenie o ochrane údajov ((EÚ) 2016/679).
1.1.8. „Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby („dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, online identifikátor alebo jeden alebo viac faktorov špecifický pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identita tejto fyzickej osoby.
1.1.9. „Služby“ znamenajú služby, ktoré má Poskytovateľ služieb poskytnúť Klientovi v súlade so Zmluvou, ako je definované v Zmluve v plnom rozsahu
1.1.10. „Trvanie“ znamená dobu trvania Zmluvy, ako je definované v nej.

1.2. Pokiaľ z kontextu nevyplýva niečo iné, každý odkaz v týchto Zmluvných podmienkach na:
1.2.1. „písomne“ a akýkoľvek príbuzný výraz zahŕňa odkaz na akúkoľvek komunikáciu uskutočnenú elektronickým alebo faxovým prenosom alebo podobnými prostriedkami;
1.2.2. zákon alebo ustanovenie zákona je odkaz na tento zákon alebo ustanovenie v znení zmien a doplnení alebo v platnom znení v relevantnom čase;
1.2.3. „tieto Zmluvné podmienky“ je odkaz na tieto Zmluvné podmienky zmenené a doplnené v relevantnom čase;
1.2.4. ustanovenie alebo odsek je odkaz na ustanovenie o týchto podmienkach alebo prípadne na ustanovenie Zmluvy; a
1.2.5. „Strana“ alebo „Strany“ označujú strany Zmluvy.
1.3. Slová označujúce jednotné číslo zahŕňajú množné číslo a naopak.
1.4. Odkazy na akékoľvek pohlavie zahŕňajú aj iné pohlavie.
1.5. Odkazy na osoby zahŕňajú korporácie.

2. Poskytovanie Služieb

2.1. S účinnosťou od dátumu začatia poskytuje Poskytovateľ služby Klientom po celú dobu platnosti Zmluvy.
2.2. Poskytovateľ služieb poskytuje Služby s primeranou zručnosťou a starostlivosťou primerane prevládajúcim štandardom v oblasti marketingu vo Veľkej Británii.
2.3. Poskytovateľ služieb bude konať v súlade so všetkými primeranými pokynmi, ktoré mu poskytne klient, za predpokladu, že tieto pokyny sú zlučiteľné so špecifikáciou Služieb uvedených v Zmluve.
2.4. Poskytovateľ služieb je zodpovedný za zabezpečenie toho, aby boli v súlade so všetkými stanovami, nariadeniami, zákonníkmi, normami, kódexmi správania a akýmikoľvek inými pravidlami, ktoré sa týkajú poskytovania Služieb.
2.5. Poskytovateľ služieb môže vo vzťahu k niektorým špecifickým záležitostiam súvisiacim so Službami konať v mene Klienta. Takéto záležitosti sa neuvádzajú v Zmluve, ale medzi stranami sa písomne dohodnú podľa toho, ako príležitostne vzniknú.
2.6. Poskytovateľ služieb vynaloží všetko primerané úsilie na to, aby vyhovel primeraným zmenám v Službách, ktoré si môže Klient vyžiadať, s podmienkou súhlasu Klienta so všetkými súvisiacimi primeranými zmenami Poplatkov, ktoré môžu byť v dôsledku týchto zmien splatné.

3. Povinnosti Klienta

3.1. Klient sa vynasnaží poskytnúť Poskytovateľovi služby všetky potrebné informácie, ktoré sú potrebné na poskytovanie Služieb Poskytovateľom služieb.
3.2. Klient môže z času na čas vydať Poskytovateľovi služby primerané pokyny týkajúce sa poskytovania Služieb Poskytovateľom služieb. Všetky takéto pokyny by mali byť zlučiteľné so špecifikáciami Služieb poskytovaných v Zmluve.
3.3. V prípade, že Poskytovateľ služieb vyžaduje rozhodnutie, schválenie, súhlas alebo akúkoľvek inú komunikáciu od Klienta, aby mohol kedykoľvek pokračovať v poskytovaní Služieb alebo ktorejkoľvek ich časti, Klient ich poskytne primerane a včas.
3.4. Ak sú potrebné akékoľvek súhlasy, licencie alebo iné povolenia od tretích strán, je zodpovednosťou Klienta získať ich pred poskytnutím Služieb (alebo ich príslušnej časti). Poskytovateľ služieb bezodkladne informuje Klienta, ak sa dozvie, že je potrebné, aby Klient získal akýkoľvek súhlas, licenciu alebo povolenie týkajúce sa Služieb alebo inak.
3.5. Omeškanie v poskytovaní Služieb, ktoré je výsledkom zlyhania alebo omeškania Klienta s dodržiavaním niektorého z ustanovení tejto Zmluvy, nie je zodpovednosťou ani vinou Poskytovateľa služieb.

4. Zodpovednosť, odškodnenie a poistenie

4.1. V prípade, že Poskytovateľ služieb neposkytuje Služby s primeranou starostlivosťou a zručnosťou, vykoná všetky potrebné nápravné opatrenia.
4.2. Poskytovateľ služieb nezodpovedá za žiadne straty alebo škody, ktoré vzniknú Klientovi a ktoré vyplývajú z nedodržania primeraných pokynov Poskytovateľa služieb.

5. Diskrétnosť

5.1. Každá strana sa zaväzuje, že vždy, počas trvania Zmluvy a počas dvoch rokov od jej ukončenia, alebo dlhšie počas obdobia, počas ktorého by zverejnenie konkrétnych informácií pravdepodobne poškodilo dobré meno a povesť druhej strany:
5.1.1. bude zachovávať dôvernosť všetkých dôverných informácií;
5.1.2. nebude poskytovať žiadne dôverné informácie inej strane;
5.1.3. nebude používať žiadne dôverné informácie na žiadny iný účel, ako na ten, ktorý sa predpokladá a podlieha podmienkam Zmluvy;
5.1.4. nebude vytvárať žiadne kópie, nebude zaznamenávať žiadnym spôsobom dôverné informácie ani ich časti; a
5.1.5. zabezpečí, aby žiadny z jej riaditeľov, funkcionárov, zamestnancov, agentov, subdodávateľov alebo poradcov nevykonal žiadne kroky, ktoré by, ak by ich takáto Strana urobila, boli porušením ustanovení tejto Zmluvy.
5.2. Každá zmluvná Strana môže sprístupniť akékoľvek dôverné informácie:
5.2.1. každému subdodávateľovi alebo dodávateľovi tejto Strany;
5.2.2. akémukoľvek vládnemu alebo inému orgánu alebo regulačnému orgánu; alebo
5.2.3. ktorémukoľvek zamestnancovi, zástupcovi alebo úradníkovi tejto strany alebo ktorejkoľvek z vyššie uvedených osôb, strán alebo orgánov; v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na účely uvedené v Zmluve (vrátane, ale nielen) poskytovania Služieb), alebo ako to vyžaduje zákon, ale ak sa takéto zverejnenie poskytne subdodávateľovi alebo dodávateľovi, potom strana zabezpečí, aby bol príjemca viazaný rovnocennou povinnosťou mlčanlivosti a podmienkami, ktoré nie sú menej prísne ako podmienky uvedené v tomto dokumente. Pre vylúčenie pochybností to však nezbavuje Poskytovateľa služieb zodpovednosti za tretie strany, ktoré Poskytovateľ služieb predstavuje Klientovi, ale s ktorými Klient uzatvára zmluvy priamo.
5.2.4. Poskytovateľ služieb nezverejňuje žiadne podrobnosti o Službách poskytovaných Klientovi, pokiaľ predtým nezískal písomný súhlas Klienta, to však nezakazuje Poskytovateľovi služby zahrnúť do svojich poverení (iba počas doby platnosti zmluvy) odkaz (v jasnom a primeranom zmysle) na skutočnosť, že je Poskytovateľom služieb pre Klienta.

6. Ochrana údajov

6.1. Obidve strany budú dodržiavať všetky príslušné požiadavky právnych predpisov o ochrane údajov. Toto ustanovenie dopĺňa a nezbavuje, odstraňuje ani nenahrádza povinnosti strany vyplývajúce z právnych predpisov o ochrane údajov.
6.2. Strany berú na vedomie, že na účely právnych predpisov o ochrane údajov je Klientom prevádzkovateľ údajov a Poskytovateľ služieb je spracovateľom údajov (kde má prevádzkovateľ údajov a spracovateľ údajov význam definovaný v právnych predpisoch o ochrane údajov).
6.3. Bez toho, aby boli dotknuté všeobecné Zmluvné podmienky, Klient zabezpečí, aby mal k dispozícii všetky potrebné príslušné súhlasy a oznámenia, ktoré umožnia zákonný prenos osobných údajov (ako je definované v právnych predpisoch o ochrane údajov) Poskytovateľovi služieb počas trvania a na účely tejto Zmluvy.
6.4. Bez toho, aby bola dotknutá všeobecnosť článku 8.1, Poskytovateľ služieb v súvislosti s akýmikoľvek osobnými údajmi spracovanými pri plnení svojich povinností Poskytovateľom služieb podľa Zmluvy:
6.5. spracúva tieto osobné údaje iba na základe písomných pokynov Klienta, pokiaľ to od Poskytovateľa služieb nevyžadujú právne predpisy ktoréhokoľvek člena Európskeho hospodárskeho priestoru alebo právne normy Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré sa vzťahujú na Poskytovateľa služieb pri spracovaní osobných údajov (použiteľné normy v oblasti spracovania údajov ). Ak sa Poskytovateľ služieb opiera o právne predpisy člena Európskeho hospodárskeho priestoru alebo právne normy Európskeho hospodárskeho priestoru ako o základ pre spracovanie osobných údajov, Poskytovateľ služieb o tom bezodkladne informuje Klienta pred vykonaním spracovania vyžadovaného platnými zákonmi o spracovaní údajov pokiaľ tieto platné zákony o spracovaní údajov nezakazujú Poskytovateľovi služieb informovať Klienta;
6.6. zabezpečí vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu proti neoprávnenému alebo nezákonnému spracovaniu osobných údajov a proti náhodnej strate, zničeniu alebo poškodeniu osobných údajov, ktoré zodpovedajú škodám, ktoré môžu vyplynúť z neoprávneného alebo nezákonného spracovania či náhodnej straty, zničenia alebo poškodenia a povahy údajov, ktoré sa majú chrániť, so zreteľom na stav technologického vývoja a náklady na vykonanie akýchkoľvek opatrení (tieto opatrenia môžu v prípade potreby zahŕňať pseudonymizáciu a šifrovanie osobných údajov, zabezpečenie dôvernosti, integritu, dostupnosť a odolnosť svojich systémov a služieb, zabezpečenie toho, aby sa dostupnosť a prístup k osobným údajom mohli včas obnoviť po nehodách, a pravidelné vyhodnocovanie a hodnotenie účinnosti prijatých technických a organizačných opatrení);
6.6.1. zabezpečí, aby všetci pracovníci, ktorí majú prístup k osobným údajom alebo ich spracúvajú, boli povinní zachovávať dôvernosť osobných údajov; a
6.6.2. osobné údaje prenáša mimo Európskeho hospodárskeho priestoru iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Klienta a iba pod podmienkou, že:
6.6.3. Klient alebo Poskytovateľ služieb poskytol primerané záruky v súvislosti s prenosom a dotknutá osoba (ako je definovaná v právnych predpisoch o ochrane údajov) má vynútiteľné práva a účinné právne prostriedky nápravy; ALEBO
6.6.4. ak sa ustanovenie 6.6.3 neuplatňuje a v krajine, do ktorej sa osobné údaje prenášajú, neexistuje primeraná úroveň ochrany, prenos sa môže uskutočniť iba vtedy, ak je to potrebné na plnenie Zmluvy medzi dotknutou osobou a Klientom alebo na uzavretie či plnenie zmluvy v záujme dotknutej osoby medzi Klientom a Poskytovateľom služby alebo inou fyzickou či právnickou osobou, alebo ak existuje iná výnimka podľa GDPR; v oboch prípadoch musí Poskytovateľ služieb splniť svoje povinnosti podľa právnych predpisov o ochrane údajov poskytnutím primeranej úrovne ochrany všetkých prenášaných osobných údajov a Poskytovateľ služieb musí dodržiavať primerané pokyny, ktoré mu boli vopred oznámené Klientom v súvislosti so spracovaním osobných údajov;
6.6.5. pomáha Klientovi na jeho náklady pri odpovedaní na akúkoľvek žiadosť dotknutej osoby a pri zabezpečovaní plnenia jeho povinností podľa právnych predpisov o ochrane údajov, pokiaľ ide o bezpečnosť, oznámenia o porušení, hodnotenia vplyvu a konzultácie s dozornými orgánmi alebo regulačnými orgánmi;
6.6.6. informuje Klienta bez zbytočného odkladu o zistení porušenia ochrany osobných údajov;
6.7. Klient udeľuje Poskytovateľovi služieb súhlas s vymenovaním spracovateľov osobných údajov tretích strán ako súčasti Služieb ako poskytovateľov poštových služieb ako poskytovateľov e-mailových služieb GETRESPONSE.
6.8. Klient berie na vedomie, že takéto tretie strany môžu uchovávať osobné údaje mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Poskytovateľ služieb potvrdzuje, že uzavrel zmluvu alebo (podľa okolností) vstúpi do zmluvného vzťahu so spracovávateľom tretej strany formou písomnej dohody, ktorá obsahuje podmienky podstatne podobné podmienkam uvedeným v tomto ustanovení č. 8. Medzi Klientom a Poskytovateľom služieb zostáva Poskytovateľ služieb plne zodpovedný za všetky konania alebo opomenutia ktoréhokoľvek spracovateľa tretej strany ním určeného podľa tohto ustanovenia č. 8.
6.9. Ktorákoľvek strana môže kedykoľvek, najmenej však 30 dní vopred, toto ustanovenie revidovať tak, že ho nahradí akýmkoľvek príslušným spracovávateľom za štandardné doložky alebo podobné podmienky, ktoré sú súčasťou uplatniteľného certifikačného systému (ktorý sa uplatňuje, keď sa nahradí prílohou k Zmluve.

7. Vyššia moc Žiadna strana Zmluvy nezodpovedá za akékoľvek zlyhanie alebo omeškanie pri plnení svojich záväzkov, ak takéto zlyhanie alebo omeškanie vyplýva z akejkoľvek príčiny, ktorá je mimo primeranej kontroly tejto strany, ale ak nastanú také okolnosti, strana, ktorá sa chce oprieť o toto ustanovenie skutočnosť čo najskôr oznámi druhej strane a podnikne všetky primerané kroky na odstránenie problému. Ak okolnosti pretrvávajú po dobu 30 dní, ktorákoľvek zo strán môže Zmluvu vypovedať s výpovednou lehotou 30 dní.

8. Trvanie a ukončenie

8.1. Zmluva nadobudne platnosť v dohodnutý deň začatia a bude pokračovať po vymedzenú dobu od tohto dátumu.
8.2. Zmluva nemôže byť ukončená po prijatí objednávky, pokiaľ nie je vopred dohodnutá skúšobná doba alebo lehota na odmietnutie.
8.3. Klient nemá právo požadovať zrušenie alebo vrátenie nákladov na prácu na základe štýlu alebo zloženia. Akékoľvek zmeny alebo dodatky k dohodnutému Návrhu nebudú odsúhlasené bez diskusie a vzájomného súhlasu.
8.4. Poskytovateľ služieb nezodpovedá za žiadne straty, škody alebo omeškania, ktoré vzniknú v dôsledku ukončenia zmluvy medzi nami alebo za dodržiavanie príslušných zákonných alebo regulačných požiadaviek.

9. Účinky ukončenia

9.1. Pri ukončení Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu:
9.1.1. akákoľvek suma, ktorú ktorákoľvek Strana dlhuje druhej strane podľa ktoréhokoľvek z ustanovení tejto Zmluvy, sa stáva okamžite splatnou;
9.1.2. všetky ustanovenia, ktoré sa výslovne alebo svojím charakterom týkajú obdobia po ukončení alebo vypršaní platnosti Zmluvy, zostávajú v plnej platnosti a účinnosti;
9.1.3. ukončenie nemá vplyv na žiadne právo na náhradu škody alebo iný prostriedok nápravy, ktorý môže mať ukončujúca strana, v súvislosti s udalosťou, ktorá viedla k ukončeniu, ani na iné právo na náhradu škody alebo iný prostriedok nápravy, ktorý môže mať ktorákoľvek strana v súvislosti s akýmkoľvek porušením Zmluvy, ktorá existovala k dátumu ukončenia alebo pred ním;
9.1.4. s výhradou ustanovení Zmluvných podmienok a s výnimkou prípadných vzniknutých práv nemá žiadna zo zmluvných Strán voči druhej zmluvnej strane žiadne ďalšie povinnosti;
9.1.5. každá zmluvná Strana okamžite prestane používať, priamo alebo nepriamo, akékoľvek dôverné informácie a okamžite druhej strane vráti všetky dokumenty alebo údaje, ktoré má v držbe alebo pod kontrolou a ktoré obsahujú alebo zaznamenávajú akékoľvek dôverné informácie.

10. Vylúčenie vzdania sa práva Žiadne zlyhanie alebo oneskorenie niektorej zo Strán pri výkone jej práv podľa Zmluvy sa nepovažuje za zrieknutie sa tohto práva a žiadne zrieknutia sa ktorejkoľvek Strany z porušenia ktoréhokoľvek ustanovenia Zmluvy sa nepovažuje za zrieknutie sa akéhokoľvek následného porušenia toho istého ustanovenia alebo akýchkoľvek iných ustanovení.

11. Ďalšia záruka Každá zmluvná strana vykoná a učiní všetky ďalšie úkony, dokumenty a veci, ktoré môžu byť potrebné na to, aby ustanovenia Zmluvy nadobudli plnú účinnosť a platnosť.

12. Postúpenie a subdodávateľská zmluva Poskytovateľ služieb je oprávnený plniť všetky zo záväzkov, ktoré prijal prostredníctvom ktoréhokoľvek iného člena svojej skupiny alebo prostredníctvom schválených a vhodne kvalifikovaných a oprávnených subdodávateľov.

13. Čas Čas a dátumy uvedené v Zmluve slúžia iba na usmernenie a nie sú podstatou Zmluvy a môžu sa meniť na základe vzájomnej dohody medzi Stranami, ale Poskytovateľ služieb vynaloží primerané úsilie na dodržanie dohodnutých časových harmonogramov.

14. Vzťah zmluvných Strán Žiadne ustanovenie tejto Zmluvy nepredstavuje ani sa nepovažuje za partnerstvo, spoločné podnikanie, zastúpenie alebo iný zverenecký vzťah medzi Stranami okrem zmluvného vzťahu výslovne ustanoveného v Zmluve a žiadna zo Strán nemá právo zastupovať a zaväzovať druhu Stranu bez predchádzajúceho písomného súhlasu.

15. Práva tretích strán

15.1. Žiadna časť Zmluvy neudeľuje práva tretím stranám, a preto sa na Zmluvu nevzťahuje Zákon z roku 1999 o zmluvách (práva tretích strán).
15.2. V rámci Zmluvných podmienok bude Zmluva pokračovať a bude záväzná pre nadobúdateľa, nástupcov a postupníkov jednej zo Strán podľa potreby.

16. Právny súlad a práva duševného vlastníctva

16.1. Poskytovateľ služieb je zodpovedný za zabezpečenie toho, aby výstupy boli v súlade so všetkými zákonmi, inými právnymi predpismi a zákonníkmi v Spojenom kráľovstve, aby zahŕňali ustanovenia Zákona o ochrane údajov z roku 1998 (týkajúce sa okrem iného ukladania a spracovania údajov a nakladania s nimi) a neporušovali práva tretích strán. Pre vylúčenie pochybností to však neplatí v prípadoch, keď bol Poskytovateľ služby Klientom požiadaný len o vykonanie konkrétnej úlohy a ak táto úloha nie je takého druhu, na ktorý by sa Klient zvyčajne pozeral a očakával Poskytovateľa služieb ako na zodpovednosť za dodržiavanie právnych predpisov a predpisov
16.2. Možnosti , ktoré má Poskytovateľ služieb v súvislosti s prístupom k e-mailovej adrese Klientov. Počas existencie Zmluvy môže Klient kedykoľvek odstúpiť od Zmluvy oznámením Poskytovateľovi služieb, automaticky a okamžite po ukončení Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu.

17. Oznámenia

17.1. Akékoľvek oznámenie alebo iná komunikácia podľa tejto Zmluvy musia byť písomné a podpísané Stranou alebo v mene Strany, ktorá ju poskytla e-mailom, na adresu: contact [at] houstechads.com.
17.2. Oznámenie zaslané elektronickou poštou nie je účinné, pokiaľ adresát nepotvrdí prijatie takéhoto oznámenia, takéto potvrdenie má podobu e-mailovej odpovede so zahrnutím potvrdenej komunikácie.

18. Úplnosť Zmluvy

18.1. Táto Zmluva obsahuje celú dohodu medzi stranami, pokiaľ ide o jej predmet, a nemôže byť zmenená, s výnimkou písomného dokumentu podpísaného riadne oprávnenými zástupcami Strán.
18.2. Každá zmluvná Strana uznáva, že pri uzatváraní tejto Zmluvy sa nespolieha na žiadne vyhlásenie, záruku alebo iné ustanovenie, s výnimkou prípadov, keď je to výslovne stanovené v Zmluve, a všetky podmienky, záruky alebo iné podmienky vyplývajúce zo zákona alebo obyčajového práva sú vylúčené v maximálnom rozsahu právne povolenom.

19. Rovnopisy

19.1. Zmluvu možno uzavrieť v ľubovoľnom počte rovnopisov a Stranami zmluvy na samostatných rovnopisoch, z ktorých každý po vyhotovení a doručení bude originál, ale všetky rovnopisy spolu tvoria jeden a ten istý dokument.

20. Oddeliteľnosť

20.1. Ak sa kedykoľvek stane jedno alebo viac ustanovení tejto Zmluvy úplne alebo čiastočne neplatným, nepoužiteľným alebo nevynútiteľným, zvyšok Zmluvy zostáva napriek tomu platný a vykonateľný.

21. Riešenie sporov

21.1. Strany sa budú snažiť vyriešiť akýkoľvek spor, ktorý vznikne v súvislosti so Zmluvou alebo sa jej týka, prostredníctvom rokovaní medzi ich vymenovanými zástupcami, ktorí majú právomoc urovnávať tieto spory.
21.2. Ak rokovania nevyriešia záležitosť do 30 dní od prijatia písomnej výzvy na rokovania, Strany sa pokúsia spor vyriešiť v dobrej viere dohodnutým postupom alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „ARS“).
21.3. Ak postup ARS nevyrieši záležitosť do 30 dní od začatia tohto konania alebo ak sa niektorá zo Strán nezúčastní na postupe ARS, spor môže byť postúpený na rozhodcovské konanie ktoroukoľvek zo Strán.
21.4. Rozhodnutie a výsledok konečnej metódy riešenia sporov sú pre obe Strany konečné a záväzné.

22. Právo a jurisdikcia

Táto Zmluva a tieto Zmluvné podmienky (vrátane akýchkoľvek nezmluvných záležitostí a záväzkov z nich vyplývajúcich alebo súvisiacich s nimi) sa riadia a vykladajú v súlade s právnymi predpismi Anglicka a Walesu.

Dôležitý oznam

Návštevou tejto stránky potvrdzujete, že ste starší ako 19 rokov, a dávate nám súhlas na nastavenie súborov cookie. Súbory cookie používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania, na zobrazovanie personalizovaných reklám alebo obsahu a na analýzu návštevnosti. Čítajte viac